Your browser does not support JavaScript!

Organization

Organizing Committee 
 

General Co-chairs: 
Wei-Pang Yang, NDHU, Taiwan 
Tzong-Chen Wu, NTUST, Taiwan 
Robert H. Deng, SMU, Singapore 


Program Co-chairs: 
Nai-Wei Lo, NTUST, Taiwan 
Yingjiu Li, SMU, Singapore 
Kuo-Hui Yeh, NDHU, Taiwan 

 
Publication:  
Kuo-Yu Tsai, HWH, Taiwan 
Jia-Li Hou, NDHU, Taiwan 
 
Publicity: 
Ying-Ho Liu, NDHU, Taiwan 
Chih-Ching Chiang, NDHU, Taiwan

Steering Committee
Fang-Ming Hsu, NDHU, Taiwan
Bo-chiuan Su, NDHU, Taiwan
Lin-Chih Chen, NDHU, Taiwan